WALNE ZGROMADZENIE

Tomaszów Maz. dnia 18.05.2023 r.


                                                                                                                                                                                                                               Członkowie            
                                                                                                                                                                                                                     Spółdzielni Mieszkaniowej
                                                                                                                                                                                                                                 „GROTA”             
                                                                                                                                                                                                                  w Tomaszowie Mazowieckim


Z A P R O S Z E N I E
Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Maz. zapraszają na Walne Zgromadzenie,
które odbędzie się dnia 22 czerwca 2023 r. o godz. 17.00
w świetlicy Rodzinnych Ogrodów Działkowych Michałówek przy ul. Nadrzecznej w Tomaszowie Mazowieckim.


Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
2.Stwierdzenie ważności obrad.
3.Uchwalenie porządku i regulaminu obrad.
4.Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: przewodniczącego, z-cy przewodniczącego, sekretarza.
5.Powołanie protokolantów obrad Walnego Zgromadzenia.
6.Wybór Komisji:
1) Mandatowo-Skrutacyjnej
2) Wniosków i Uchwał
7.Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2022 roku.
8.Omówienie planu gospodarczego Spółdzielni na 2023 rok.
9.Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2022 roku.
10.Dyskusja.
11.Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok,
2) zatwierdzenie sprawozdania rzeczowego Spółdzielni za 2022 rok,
3) zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022,
4) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022,
5) określenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2023 r.
6) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.
12.Dyskusja c.d. - wolne wnioski i pytania.
13.Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał – podjęcie uchwały w zakresie zgłaszanych wniosków.
14.Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania w sprawie udzielenia absolutorium
      członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Grota.
15.Podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
16.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z § 54, pkt 1 Statutu Spółdzielni, sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni w 2022 r., protokół Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2022 r., projekt regulaminu obrad oraz projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są wyłożone do wglądu członkom Spółdzielni w siedzibie
przy ul. Nadrzecznej 38/40 w Tomaszowie Maz. (od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 15.00 r. ) na stronie internetowej www.smgrota.pl.

Członkowie spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.