Historia – działalność Spółdzielni Mieszkaniowej Grota.

     Spółdzielnia Mieszkaniowa Grota zaczęła swoją działalność w 1990 roku. Działalność została zarejestrowana 12 marca 1990 roku postanowieniem Sądu Rejonowego - Sądu Gospodarczego w Piotrkowie Trybunalskim.
Podstawowym celem spółdzielni było zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków spółdzielni i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych, wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu lub budynku.

     W swoich założeniach spółdzielnia zamierzała wybudować domy jedno- i wielorodzinne na terenie miasta Tomaszów Maz. Do realizacji tych planów nigdy jednak nie doszło. Przyczyną była zarówno sytuacja finansowa spółdzielni jak i zmiana przepisów dotyczących kredytowania budownictwa mieszkaniowego.

     Do roku 1995 spółdzielnia administrowała niewielką liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych. Były to nowe budynki wybudowane przez spółdzielnię. Jednak zasoby te były niewystarczalne. Koszty zarządzania były wyższe niż przychody uzyskiwane z tych mieszkań. Dlatego spółdzielnia musiała znaleźć sposób na zwiększenie swoich zasobów. Niestety sytuacje finansowa nie pozwalała na rozpoczęcie działalności inwestycyjnej, która dawałaby możliwość w przyszłości zwiększyć swoje przychody. W roku 1995 spółdzielnia złożyła ofertę przejęcia w zarząd zasobów mieszkań zakładowych Zakładów Włókien Chemicznych Wistom S.A. w Tomaszowie Maz. Zarząd ten trwał od 01.01.1996 r. na warunkach określonych ustawą z 12 października 1994r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe. W dniu 17 marca 1997r. doszło do podpisania porozumienia pomiędzy ZWCH WISTOM S.A. a Spółdzielnią. Przedmiotem porozumienia zgodnie z ustawą o zasadach przekazywania budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz stosownymi uchwałami Rad Nadzorczych obu stron porozumienia, było przejęcie przez spółdzielnię gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i społeczną na osiedlu Strzelecka i Michałówek w Tomaszowie Maz. Przekazanie nieruchomości nastąpiło w drodze umowy zawartej w formie akty notarialnego. Wraz z przekazaniem budynków WISTOM zobowiązał się przekazać całą dokumentację dotyczącą danych nieruchomości.

     Porozumienie jakie doszło pomiędzy spółdzielnią a ZWCH WISTOM S.A. dało szansę spółdzielni na poprawę jej sytuacji finansowej.