Historia – działalność Spółdzielni Mieszkaniowej Grota.

     Spółdzielnia Mieszkaniowa Grota zaczęła swoją działalność w 1990 roku. Działalność została zarejestrowana 12 marca 1990 roku postanowieniem Sądu Rejonowego - Sądu Gospodarczego w Piotrkowie Trybunalskim.
Podstawowym celem spółdzielni było zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków spółdzielni i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych, wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu lub budynku.

     W swoich założeniach spółdzielnia zamierzała wybudować domy jedno- i wielorodzinne na terenie miasta Tomaszów Maz. Do realizacji tych planów nigdy jednak nie doszło. Przyczyną była zarówno sytuacja finansowa spółdzielni jak i zmiana przepisów dotyczących kredytowania budownictwa mieszkaniowego.

     Do roku 1995 spółdzielnia administrowała niewielką liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych. Były to nowe budynki wybudowane przez spółdzielnię. Jednak zasoby te były niewystarczalne. Koszty zarządzania były wyższe niż przychody uzyskiwane z tych mieszkań. Dlatego spółdzielnia musiała znaleźć sposób na zwiększenie swoich zasobów. Niestety sytuacje finansowa nie pozwalała na rozpoczęcie działalności inwestycyjnej, która dawałaby możliwość w przyszłości zwiększyć swoje przychody. W roku 1995 spółdzielnia złożyła ofertę przejęcia w zarząd zasobów mieszkań zakładowych Zakładów Włókien Chemicznych Wistom S.A. w Tomaszowie Maz. Zarząd ten trwał od 01.01.1996 r. na warunkach określonych ustawą z 12 października 1994r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe. W dniu 17 marca 1997r. doszło do podpisania porozumienia pomiędzy ZWCH WISTOM S.A. a Spółdzielnią. Przedmiotem porozumienia zgodnie z ustawą o zasadach przekazywania budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz stosownymi uchwałami Rad Nadzorczych obu stron porozumienia, było przejęcie przez spółdzielnię gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i społeczną na osiedlu Strzelecka i Michałówek w Tomaszowie Maz. Przekazanie nieruchomości nastąpiło w drodze umowy zawartej w formie akty notarialnego. Wraz z przekazaniem budynków WISTOM zobowiązał się przekazać całą dokumentację dotyczącą danych nieruchomości.

     Porozumienie jakie doszło pomiędzy spółdzielnią a ZWCH WISTOM S.A. dało szansę spółdzielni na poprawę jej sytuacji finansowej.

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.