Walne Zgromadzenie 2024

Tomaszów Maz. dnia 28.05.2024 r.

                                                                                                    Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA

                                                                                               w Tomaszowie Mazowieckim     

                                                         Z A P R O S Z E N I E

 

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA w Tomaszowie Maz. zapraszają na Walne Zgromadzenie,
które odbędzie się dnia 20 czerwca 2024 r. o godz. 17.00        
w świetlicy Rodzinnych Ogrodów Działkowych Michałówek przy ul. Nadrzecznej w Tomaszowie Mazowieckim.

                                 Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia

1.

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

2.

Stwierdzenie ważności obrad.

3.

Uchwalenie porządku i regulaminu obrad.

4.

Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: przewodniczącego, z-cy przewodniczącego, sekretarza.

5.

Powołanie protokolantów obrad Walnego Zgromadzenia.

6.

Wybór Komisji:

1)   Mandatowo-Skrutacyjnej

2)   Wniosków i Uchwał

7.

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2023 roku.

8.

Omówienie planu gospodarczego Spółdzielni na 2024 rok.

9.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2023 roku.

10.

Dyskusja.

11.

Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok,

2) zatwierdzenie sprawozdania rzeczowego Spółdzielni za 2023 rok,

3) zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023,

4) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023,

5) określenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2024 r.

6) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

12.

Dyskusja c.d. - wolne wnioski i pytania.

13.

Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał – podjęcie uchwały w zakresie zgłaszanych wniosków.

14.

Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Grota.

15.

Podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

16.

Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

       Zgodnie z § 54, pkt 1 Statutu Spółdzielni, sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej  z działalności Spółdzielni w 2023 r., protokół Walnego Zgromadzenia z dnia 22.06.2023 r., projekt regulaminu obrad oraz projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są wyłożone do wglądu członkom Spółdzielni w siedzibie przy ul. Nadrzecznej 38/40 w Tomaszowie Maz. (od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 15.00 r. ) na stronie internetowej www.smgrota.pl.

     Członkowie spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia 2024.pdf)Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia 2024.pdf 181 kB27
Pobierz plik (Projekt Uchwał 2024.pdf)Projekt Uchwał 2024.pdf 158 kB28
Pobierz plik (sprawozdanie zarzadu 2023.pdf)sprawozdanie zarzadu 2023.pdf 1302 kB30